Publikace

2017

Název publikace
Iren Stehli – Krejčí Sláma
Autoři
Lukáš Bártl
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2017
Nakladatel
Galerie Valchařská
Počet stran
82
ISBN
978–80–906694–3–7
Anotace

Kniha švýcarské autorky Iren Stehli Krejčí Sláma, vydaná Galerií Valchařská v roce 2017, představuje jeden z nejkrásnějších dokumentárních souborů pořízených v normalizačním Československu. Stehli zaznamenávala pět let život svérázného žižkovského krejčího a vytvořila tak nejen laskavou fotografickou výpověď, ale též obrazovou paralelu svobodného života v nesvobodné totalitní společnosti. Vydaná kniha je výjimečná také způsobem provedení, téměř stoprocentně kopírujícím původní maketu knihy, jež vznikla na počátku osmdesátých let, a respektuje tak dobové přemýšlení nad prezentací fotografií. Knihu doplňují texty historika fotografie Lukáše Bártla a rozhovor s autorkou.


Název publikace
Věda a umění: Sborník z 5. sjezdu historiků umění
Autoři
Rostislav Švácha – Sabina Soušková – Anna Šubrtová
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
Nakladatel
Ústav dějin umění AV ČR
Počet stran
283
ISBN
978–80–86890–99–9
Anotace

Sborník příspěvků Věda a umění vychází jako v pořadí již pátá publikace shrnující příspěvky celostátní konference historiků a historiček umění pod záštitou Uměleckohistorické společnosti. Čtenáři nabízí, až na několik výjimek, statě všech zúčastněných autorů posledního sjezdu, který se uskutečnil 16.–18. září 2015 na půdě olomoucké Katedry dějin umění. Celkem pět tematických bloků, I. Dějiny umění jako věda, „ne-věda“ a „pseudověda“; II. Dějiny umění a vědy o mysli dnes; III. Vědecké objevy a staré umění; IV. Dějiny umění a tajné vědy; V. Umělecký výzkum, ukazuje, jak jednotliví účastníci sjezdu uchopují složitě definovatelný vztah mezi uměním a vědou. Sborník čítá celkem čtyřiadvacet vědeckých příspěvků, včetně úvodních statí vedoucích sekcí, které přibližují koncepci a hlavní teoretickou bázi zařazených textů. Cílem publikace není odpovědět na všechny vznesené otázky, ale naopak otevřít nový prostor pro celospolečenskou diskuzi o pozici věd o umění na poli vědeckého bádání jako takového.
Autoři: Matthew Rampley, Rostislav Švácha, Jindřich Vybíral, Milena Bartlová, Jakub Stejskal, Marie Rakušanová, Tomáš Winter, Tomáš Pospiszyl, Karel Císař ad.

2016

Název publikace
StArt
Autoři
Rostislav Švácha
Místo vydání
Řevnice
Rok vydání
2016
Nakladatel
Arbor vitae
Počet stran
320
ISBN
978-80-7467-089-3
Anotace

Umělecká díla se sportovní tematikou nemusí být jen součástí obrazových dějin sportu, ale mohou přinášet i svědectví o životě společnosti a člověka. Kniha StArt představuje v pěti kapitolách, doplněných kratšími příspěvky, sport v předních dílech světového i českého umění. Nejdříve jako noblesní zábavu, se zaměřením na staré aristokratické sporty 16. až 18. století. Estetickými a erotickými aspekty obnovy řeckého ideálu atletického těla, jak se projevovaly v občanských hnutích tělesné výchovy v 19. století, se zabývá text Sport jako šlechtitel těla. Další kapitola sleduje proměny zobrazování sportovních námětů v umění modernismu a avantgardy a sport jako výraz modernosti v prostředí metropole. Kniha připomíná také kontroverzní roli sportu jako politického nástroje v ideologiích 20. století. Poslední kapitola prezentuje díla, v nichž sportovní téma vyjadřuje stav a úděl člověka v moderním světě a sport je tak chápán jako metafora existence. Srovnávací zahraniční obrazový materiál umožňuje postihnout fenomén sportu a jeho zobrazení ve výtvarném umění komplexně, proto takto koncipovaná kniha – připravená týmem historiků umění z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, Karlovy univerzity, Národní galerie v Praze a Národního muzea – nemá v rámci světa obdobu. Vychází ve spolupráci s Českým olympijským výborem odděleně v české a anglické verzi.


Název publikace
Imrich Veber – Mejdan podle plánu
Autoři
Lukáš Bártl
Místo vydání
Opava/Brno
Rok vydání
2016
Nakladatel
self publishing/Galerie Valchařská
Počet stran
320
ISBN
978-80-270-1035-6
Anotace

Před osmi lety začal mladý dokumentární fotograf Imrich Veber intenzivně zaznamenávat prostředí opavského Mariana, zařízení poskytujícího sociální služby klientům s mentálním či vícenásobným postižením. Celá instituce tou dobou zároveň procházela (a dodnes prochází) transformací a proměnou koncepce sociální péče, která se pak stala ústředním tématem Veberova souboru. Vznikl tak v rámci České republiky jeden z nejzajímavějších dokumentárních cyklů posledních dvaceti let, jehož vyvrcholením je publikace Mejdan podle plánu.

2015

Název publikace
Umění v prostoru, prostor v umění. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Společenské vědy č. 310/2015, suplementum
Autoři
Jana Macháčková – Michaela Pavelková Rýdlová – Sabina Soušková (eds.)
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2015
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
185
ISBN
ISSN 1212-1134 (Vlastivědné muzeum v Olomouci) | ISBN 978-80-85037-74-6 (Vlastivědné muzeum v Olomouci) | ISBN 978-80-244-4837-4 (Univerzita Palackého v Olomouci)
Anotace

Zvláštní číslo Zpráv Vlastivědného muzea v Olomouci – Umění v prostoru / Prostor v umění se zabývá možnostmi rozvoje „jazyka“ dějin umění. Obsahuje odborné články studentů doktorských studijních programů v České republice i v zahraničí. Zvláště se jedná o badatele v oblasti dějin umění a příbuzných kulturněhistorických oborů. Suplementum sestává z třiadvaceti článků, které tematicky propojuje pojem „prostor“. Vzhledem k tomu jsou studie řazeny podle převažující výkladové linie, v níž autoři prostor interpretovali, do následujících bloků – Vizualizace prostoru, Symbol v prostoru, Objekt manipuluje veřejným prostorem, Identita objektu v prostoru a Gesto v prostoru.


Název publikace
Mecenáši Josefa Mánesa – portugalský rod Silva Tarouca – a jeho vliv na českou kulturu
Autoři
Pavel Štěpánek
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2015
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
230
ISBN
978-80-244-1110-8
Anotace

Bez portugalského rodu Silva Tarouca bychom neměli Josefa Mánesa. Kniha sleduje několik generací Silva Tarouců; největší pozornost je věnována jejich pobytu v Čechách pod Kosířem u Olomouce. Sem často zvali Josefa Mánesa, zadávali mu objednávky (zejména na podobizny) a vytvářeli bohaté společenské zázemí. V jejich zámku strávil Mánes nejšťastnější tvůrčí období, přebohaté na myšlenky a realizace. Haná znamenala pro něj hned několik pocitových světů. Odtud podnikal cesty po Moravě i do ciziny, aby studoval lidové typy a folklor. Bezmeznou důvěru v Mánesův talent projevil zejména kněz P. Bedřich Silva Tarouca, který svého dávného přítele vedl k českému vlastenectví. Významná je i Mánesova činnost pro druhou větev Silva Tarouca-Unwerth v Pohledu u Havlíčkova Brodu, kde vznikly práce patřící k tomu nejlepšímu, co z jeho ruky vzešlo. Kniha čerpá zejména z dochované korespondence. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny životopisné portréty významných členů rodu Silva Tarouca, kteří svým působením ovlivnili nejen Josefa Mánesa osobně, ale obohatili konkrétně i českou společnost, např. zřízením botanického parku v Průhonicích u Prahy.


Název publikace
Miloš Budík
Autoři
Lukáš Bártl
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2015
Nakladatel
Galerie Pecka
Počet stran
96
ISBN
978-80-904008-4-9
Anotace

Monografie představuje výběr z díla předního českého fotografa Miloše Budíka. Ten vstoupil do fotografického dění v průběhu první poloviny padesátých let a rychle se etabloval mezi nejvýraznější autory takzvané poezie všedního dne. Momentní fotografie jej provázela ještě celé následující desetiletí, kdy se stal členem výrazné brněnské umělecké skupiny VOX. Kniha se snaží představit nejen tuto polohu práce Miloše Budíka, ale v náznaku ukázat také jeho reklamní a krajinářskou fotografii. Součástí publikace, vydané u příležitosti autorových osmdesátých narozenin, je také rozsáhlý rozhovor s umělcem.


Název publikace
Nápisy na hrobech. Městský hřbitov v Opavě v letech 1789–1804
Autoři
Pavel Šopák – Tereza Mihová
Místo vydání
Opava
Rok vydání
2015
Nakladatel
Slezská univerzita v Opavě
Počet stran
127
ISBN
978-80-7510-175-4
Anotace

Edice nápisů na hrobech opavského městského hřbitova, které si pořídil minorita Řehoř Pytlíček v letech 1789–1804 je příspěvkem k pochopení mentality opavské společnosti na přelomu dvou epoch: baroka a osvícenství.


Název publikace
Tereza Kabůrková, Hory a vody, zátiší a nebe
Autoři
Lukáš Bártl, Jan Freiberg, Katarína Uhlířová
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2015
Nakladatel
Tiskárna Helbich
Počet stran
82
ISBN
978-80-906018-5-7
Anotace

Tereza Kabůrková patří k předním osobnostem současné české fotografie. Její práce se vyznačují dokonalým technickým zpracováním, které ale nemusí být totožné s běžným chápáním dokonale čistého obrazu, je však přesným odrazem záměru autorky. Její subtilní, přitom velmi hluboký a přesný výtvarný projev, ji pasuje na jednoho z nejvýraznějších a nejuznávanějších domácích tvůrců. Motivy pro svoji práci nachází nejčastěji v prostých zátiších a ve svébytné percepci české krajiny. Tyto fotografie, vytvořené v posledních několika letech, prezentuje v předkládané autorské publikaci Hory a vody, zátiší a nebe.


Název publikace
Umělecké památky Kroměříže. Průvodce
Autoři
Marek Perůtka (ed.)
Místo vydání
Kroměříž
Rok vydání
2015
Nakladatel
město Kroměříž
Počet stran
176
ISBN
978-80-260-5248-7
Anotace

Průvodce Umělecké památky Kroměříže je složen ze tří částí. První z nich se věnuje původu jména obce a její heraldice. Následuje část zaměřená na urbanistický vývoj města od předlokační éry po počátek 21. století, na niž navazuje průvodcovská část. Ta obsahuje na dvě stovky hesel, rozdělených podle historicky a místopisně stanovených sekcí – městských čtvrtí. Opomenuta není architektura 19. a 20. století či památky zmizelé. Medailony doplňují fotografie a u významných objektů také půdorysy staveb s vyhodnocením stavebního vývoje. Poslední část knihy tvoří výběr z literatury, místní a jmenný rejstřík a mapy s odkazy na průvodcovská hesla.


Název publikace
Kniha výtvarných autogramů evropské moderny / The Book of Artistic Autographs of European Modernists
Autoři
Alena Kavčáková – Ivo Barteček
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2015
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
312
ISBN
978-80-244-4282-2
Anotace

Česko-anglická monografie je věnována zhodnocení souboru dvaceti šesti kreseb a malířských prací obsažených ve formátem nevelké „pamětní knize“, jejíž nejstarší výtvarné záznamy z přelomu 19. a 20. století jsou doprovozeny signaturami autorů, podpisy pařížského obchodníka uměním Ambroise Vollarda a otisky razítka s adresou jeho obchodu. Jedinečná knížka (soukromá sbírka v ČR) odkazuje „výtvarnými autogramy“ k umělcům, kteří svou tvorbou rozvíjenou především v Paříži, ale také ve Vídni, Aix-en-Provence nebo Výmaru, výrazně přispěli k vývoji evropského moderního umění.

Alena Kavčáková je autorkou dvaceti šesti kapitol a závěru. Přináší analýzy jednotlivých výtvarných záznamů, jejich uměleckohistorické zhodnocení v kontextu životního díla tvůrců i v kontextu vývojových tendencí moderního umění v Evropě od závěru 19. po sedmdesátá léta 20. století.

Ivo Barteček je autorem dvou kapitol věnovaných formální analýze celku pamětní knihy a úvaze o jejím zřizovateli a majitelích v kontextu výtvarných zájmů elit evropské společnosti.


Název publikace
The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400-1750
Autoři
Antonín Kalous (ed.)
Místo vydání
Řím
Rok vydání
2015
Nakladatel
Viella
Počet stran
210
ISBN
978-88-6728-489-4
Anotace

Kniha mapuje principy konfesijní identity a konfliktů v Olomouci a roli jednotlivých protagonistů od středověku po konce baroka. Autor zpracoval kapitolu „The Divided City, 1520s–1600“


Název publikace
Neklidné století
Autoři
Pavel Šopák
Místo vydání
Opava
Rok vydání
2015
Nakladatel
Slezské zemské muzeum
Počet stran
767
ISBN
978-80-87789-24-7
Anotace

Závěrečný svazek „slezské tetralogie“, který mimo svazek „Neklidného století“ obsahuje díly „Paměť Slezska“, „Město – zámek – krajina“ a „Znamení vertikál“, postihuje problematiku kulturního (intelektuálního a uměleckého) vývoje, politických peripetií i každodennosti regionu českého Slezska ve 20. století. Ačkoliv v roce 1928 samosprávná Země slezská administrativně zanikla, region si uchoval četná specifika a zvláštnosti, které se promítly do historických peripetií po roce 1938 i po roce 1945. Katalog k výstavě Slezského zemského muzea, uskutečněné v roce 2015, je výsledkem spolupráce s řadou odborníků muzeí a galerií Moravskoslezského kraje a s pracovníky akademických pracovišť v České republice.

2014

Název publikace
Madona z Opočna, Andrea del Sarto. Příběh zapomenutého obrazu
Autoři
Petr Berger – Šárka Bergerová – Jana Zapletalová
Místo vydání
Ústí nad Orlicí
Rok vydání
2014
Nakladatel
Petr a Šárka Bergerovi
Počet stran
104
ISBN
978-80-260-4955-5
Anotace

Giorgio Vasari zmínil v životopise Andrey delSarta jeden obraz Madony s dítětem, který florentský malíř vytvořil pro svého přítele, obchodníka Giovanniho di Paulo. Obraz byl však dosud pokládán za ztracený. V roce 2013 se díky uměleckohistorickému bádání anovému průzkumu podařilo přinést nové argumenty, které pomohly Vasariho zmínku spojit s jedním dílem na zámku v Opočně v Čechách ze sbírky rodu Colloredo-Mannsfeld, které bylo dosud pokládáno za kopii.Katalog přináší jak interpretaci obrazu z Opočna, pojednává o autorských otázkách, dataci a osudech díla nebo historii jeho atribucí, tak se rovněž věnuje téměř třem desítkám kopií tohoto obrazu včetně slavné repliky z Ascott označované Madonna del Fries. Významnou místo v katalogu zaujímají texty restaurátorů Petra a Šárky Bergerových, kteří objasňují postup recentního restaurátorského zásahu a zvolené metody. Publikace je vybavena množství barevných fotografií.


Název publikace
Dita Pepe Self-portraits 1999–2014
Autoři
Lukáš Bártl – Dita Pepe
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2014
Nakladatel
Tiskárna Helbich / Galerie Valchařská
Počet stran
111
ISBN
978-80-905363-9-5
Anotace

Dita Pepe (1973) patří k hrstce českých fotografů, kteří pronikli nejen do povědomí domácího publika, ale dokázali zaujmout i v mezinárodním kontextu. Pozornost vzbudily především její neustále rozvíjené soubory inscenovaných autoportrétů, započaté v roce 1999 Autoportréty se ženami. Jen drobně pozměněný koncept pak autorka rozvedla v Autoportrétech s muži a konečně v Autoportrétech s rodinami. Publikace Dita Pepe Self-portraits 1999–2014, sestavená autorkou a kurátorem Lukášem Bártlem, předtsvuje výběr z těchto souborů pouze v chronologickém uspořádání a soustředí se tak spíše na osobnost samotné umělkyně a její proměny v uplynulých patnácti letech. Kniha je doplněna osobními vzpomínkami Dity Pepe a textem kurátora.


Název publikace
Paragone 2014: Soutěž o Cenu profesora Milana Tognera. Sborník příspěvků
Autoři
Petra Bolková – Adéla Hončová (Tomková) – Tomáš Kolich – Tomáš Koudela – Ivana Láníková – Jaroslava Moučková – Veronika Poláková – Pavla Savická – Kristýna Slouková – Daniela Sulíková – Vít Štech – Anna Šubrtová – Kristýna Vaňková – Eliška Varyšová – Tomá
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2014
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
189
ISBN
978-80-244-4652-3
Anotace

Elektronický sborník obsahuje příspěvky přednesené na studentské odborné konferenci Paragone 2014: Soutěž o Cenu profesora Milana Tognera, uskutečněné ve dnech 6. a 7. května 2014 na půdě Katedry dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci. Osmnáct mladých historiků a historiček umění, kteří pod dohledem odborné komise soutěžili o cenu profesora Milana Tognera, prezentovalo tematicky rozmanité příspěvky z oblasti malířství, architektury, fotografie, užitého umění, památkové péče, ale i teoretické studie zaměřené na rozbor antické a biblické ikonografie či filozofických a estetických soudů. Jednotlivé příspěvky jsou řazeny podle původního programu soutěže tak, aby na sebe tematicky navazovaly, každý doprovází poznámkový aparát a obrazové přílohy.


Název publikace
Renesanční figurální sgrafita na průčelích moravských městských domů
Autoři
Pavel Waisser
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2014
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
236
ISBN
978-80-244-4305-8
Anotace

Kniha pojednává o renesančních fasádách s figurální výzdobou, přičemž primárně zpracovává figurální sgrafita na průčelích moravských měšťanských domů. Jde o objekty ve Znojmě, Třebíči (po dvou fasádách), Mikulově, Kroměříži, Jihlavě a Telči. Práce je první souhrnnou studií na dané téma. Zapojuje do badatelského obzoru evropské vazby (Itálie, Švýcarsko, střední a jižní Německo, Dolní Rakousko), přesto následně rekonstruuje lokální kontext každé fasády a analyzuje umělecké dílo jako médium vizuální komunikace.

http://arthist.cz/pdf/paragone_fin.pdf


Název publikace
Česká republika: moderní architektura
Autoři
Michal Kohout – Rostislav Švácha
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2014
Nakladatel
Zlatý řez
Počet stran
522
ISBN
978-80-903826-0-2
Anotace

Výsledek dlouholeté práce početného autorského týmu, mapující nejdůležitější stavby 20. století v Čechách. O těchto stavbách kniha přináší základní informace včetně jejich adresy, Rostislav Švácha pro ni napsal úvod o dějinách české moderní architektury mimo pražské centrum.


Název publikace
Sv. František Xaverský a jezuitská kultura v českých zemích
Autoři
Pavel Štěpánek (ed.)
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2014
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
208
ISBN
978-80-244-3452-0
Anotace

Kniha vznikla jako výsledek stejnojmenného mezinárodního sympozia (za účasti autorů z ČR, Slovenska, Španělska, Portugalska, Německa), konaného v rámci akce Historická Olomouc. Sledovala stopy španělského světce Sv. Františka Xaverského v českém, evropském i indickém kontextu a v rámci jezuitské kultury (např. absolventských prací olomoucké univerzity v 18. století.


Název publikace
Severní křídlo: k obnově jezuitské koleje v Kutné Hoře
Autoři
Jan Hájek – Rostislav Švácha (eds.)
Místo vydání
Kutná Hora
Rok vydání
2014
Nakladatel
GASK
Počet stran
78
ISBN
978-80-7056-183-6
Anotace

Kniha se věnuje rehabilitaci nejstaršího křídla kutnohorské jezuitské koleje od architekta Giovanniho Domenika Orsiho. Obnova této části budovy skončila v roce 2014, navrhl ji pražský ateliér M1, podle jehož projektu byla v Olomouci postavená nová budova přírodovědecké fakulty. Text Rostislava Šváchy nastiňuje vztahy mezi asketickou jezuitskou architekturou a moderním architektonickým minimalismem. Kniha obsahuje překlad smlouvy jezuitů s architektem Orsim, pořízený Mgr. Lucií Valdhansovou.


Název publikace
Relacionesartísticasentre la República Checa y México (Ensayosselectos)
Autoři
Pavel Štěpánek
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2014
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
309
ISBN
978-80-244-4119-1
Anotace

Kniha, psaná španělsky, je výběrem z hlavních studií autora publikovaných v různé době a v různých zemích (Mexiko, ČR, Francie a Španělsko) a časopisech, mnohdy nedostupných, a to v době od r. 1971 až do současnosti. Spojujícím námětem všech studií jsou česko-mexické vazby na poli výtvarného umění od 16. do 20. století, zejména v ikonografii. Je stopována umělecká torba českých jezuitů, návštěvy mexických umělců v ČR a čs. v Mexiku v průběhu uvedené doby.

2013

Název publikace
Město v baroku, baroko ve městě
Autoři
Ladislav Daniel, Filip Hradil (eds.)
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2013
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
224
ISBN
978-80-244-3373-8
Anotace

Tato obrazová publikace obsahuje devatenáct samostatných příspěvků dotýkajících se nejrůznějších témat od architektury přes výtvarné umění až po církevní dějiny – vše spojeno jedním časovým určením: obdobím baroka. Autory jednotlivých příspěvků jsou přední osobnosti dané odborné specializace a každá kapitola je doplněna dokreslujícím obrazovým materiálem. Publikace je určena pro odborníky i širokou veřejnost se zájmem o historii a dějiny umění.


Název publikace
Artemisia Gentileschi. David rozjímající nad Goliášovou hlavou. Restaurování 2011–2012
Autoři
Marie Dočekalová – Petr Mařík – Jana Zapletalová | Miroslav Kindl – Jana Zapletalová (eds.)
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2013
Nakladatel
Muzeum umění Olomouc
Počet stran
59
ISBN
978-80-87149-65-2
Anotace

Obrazová sbírka olomouckých arcibiskupů přechovávaná na zámku v Kroměříži patří k nejvýznamnějším obrazovým sbírkám v České republice; přední místo zastává i v širším evropském kontextu. Ve sbírce se nachází vedle řady významných obrazů rovněž obraz David rozjímající nad Goliášovou hlavou, který byl do roku 2011 umístěn ve špatně viditelném nejvyšším patře panelové galerie kroměřížského zámku a pokládán za kopii neznámého malíře podle obrazu OraziaGentileschiho z římské Galleria Spada. Není to však kopie zcela obyčejná. Starý inventář sbírky z roku 1691 obraz dokumentuje jako dílo z ruky Oraziovy dcery ArtemisieGentileschi, která toto téma zpracovávala pod vlivem otcovy slavné kompozice vícekrát. Nové připsání potvrdilo rovněž recentní restaurování, které odhalilo pentimentia množství autorských změn. Obrazově bohatě vybavený katalog přináší jak uměleckohistorickou studii o obraze, tak rovněž texty o průběhu recentního restaurátorského zásahu.

2012

Název publikace
Naprej! Česká sportovní architektura 1567–2012
Autoři
Rostislav Švácha (ed), Martin Horáček, Marcela Horáčková, Jiří Křížek, Martina Mertová, Martin Strakoš, Markéta Svobodová a Robert Šrek
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2012
Nakladatel
Prostor
Počet stran
328
ISBN
978-80-87064-08-5
Anotace

Kniha se zabývá architekturou, která od 16. do 21. století sloužila a slouží sportovním a tělovýchovným aktivitám v českých zemích. Představuje první dílo tohoto druhu z rukou českých historiků architektury. Dívá se na sport jako na důležitou lidskou aktivitu, jejíž obsah se v průběhu dějin měnil. Z výcviku a zábavy aristokracie se v moderní době sport vyvinul ve formu boje za národní emancipaci a za občanské svobody, v masovou podívanou, v nástroj státní reprezentace, v prostředek kontroly nad volným časem obyvatel i ve formu jejich nejprivátnější relaxace. Všem těmto funkcím sportu dovedla dobře posloužit i architektura. Měnila se s vývojem sportu a dávala jeho aktivitám tvář podle svých vlastních technických a stylových proměn. Mezi 60 vynikajícími stavbami pro sport a tělovýchovu nalezne čtenář míčovny, jízdárny, plovárny, střelnice a loděnice, tělocvičny Sokolů a turnerů, rozhledny a turistické chaty, stadiony, golfová hřiště, cyklostezky i fitcentra.

2011

Název publikace
Karlovy Vary. Architektura v letech 1780–1850
Autoři
Robert Šrek
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2011
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
270
ISBN
978-80-244-3259-5
Anotace

Publikace se věnuje architektuře, která od renesance až do doby průmyslového věku sloužila v Evropě a v našich zemích lázeňskému provozu. Do tohoto kontextu je pak vsazen příběh Karlových Varů, jež vždy patřily k nejlepším lázním široko daleko. Důležitou úlohu pro rozvoj Karlových Varů první poloviny 19. století sehrál lékař David Becher. Pacientům předepsal nový typ léčby: pitnou kúru a procházky. Ve městě se začaly budovat kolonády, jež korzující hosty chránily před špatným počasím, a také vycházkové cesty do okolí. Pro léta 1780 až 1850 se právě tato zástavba a krajinářské úpravy staly charakteristickými. Čtenář ovšem v textu může najít řadu dalších informací týkajících se například měšťanských domů, silnic, mostů či kvalitních místních projektantů.


Název publikace
Grotta v české a moravské architektuře 17. a 18. století
Autoři
Nina Michlovská
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2011
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
316
ISBN
978-80-244-3358-5
Anotace

 Kniha představuje významné grottové objekty, které vznikly v českém a moravském prostředí v časovém rozmezí od konce 16.století až do poloviny 18.století, kdy zde nastal pozvolný ústup grottového umění. Těžiště knihy spočívá v katalogu grottových objektů zbudovaných na území Čech a Moravy ve vytyčeném časovém období.


Název publikace
Simone Gionima 1655–1731
Autoři
Jana Zapletalová
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2011
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
176
ISBN
978-80-244-2922-9
Anotace

Kniha prezentuje životní osudy a dílo několika umělecky činných členů rodiny Gionimů: především Simona Gionimy, ale rovněž jeho téměř zcela zapomenutého otce Francesca, a syny Jana Gionimu a Antonia Gionimu, slavného italského malíře. Gionimové působili na území několika dnešních evropských států: Albánie, Itálie, Slovinska, Rakouska a České republiky. V Itálii pobývali především v Benátkách, Padově a Bologni. Kniha obsahuje katalog jednotlivých malířů a další aparáty.


Název publikace
Sgrafita zámku v Litomyšli
Autoři
Pavel Waisser a kol.
Místo vydání
Pardubice
Rok vydání
2011
Nakladatel
NPÚ Pardubice
Počet stran
112
ISBN
978-80-904097-9-8
Anotace

Publikace se opírá o interdisciplinární a multidisciplinární výzkum v oblasti památkové péče. Na základě systematické dokumentace, průzkumu a monitoringu fasád litomyšlského zámku ve spojení s umělecko-historickými metodami je komplexně pojednána sgrafitová výzdoba zámku v Litomyšli v proměnách času. Nechybí rovněž kapitoly věnované technologii sgrafitových omítek, stavebnímu rozboru a různým kulturně-historickým aspektům ("příběhy fasád"). Hlavním účelem výzkumu bylo shromáždění poznatků pro projekty památkové obnovy v blízké budoucnosti.


Název publikace
Výtvarná kultura a dějepis umění v českém Slezsku a na Ostravsku do roku 1970
Autoři
Pavel Šopák
Místo vydání
Opava
Rok vydání
2011
Nakladatel
Slezská univerzita
Počet stran
463
ISBN
978-80-7248-761-5
Anotace

Rozsáhlé pojednání s názvem Výtvarná kultura a dějepis umění v českém Slezsku a na Ostravsku poučenému čtenáři poskytuje obraz výtvarné kultury v regionu českého Slezska a Ostravska a pokouší se zevrubně z různých aspektů odpovědět na otázku, čím bylo výtvarné umění pro společnost Rakouského Slezska, první československé republiky i socialistického Československa přibližně do roku 1970. Kniha přináší řadu důkazů o nesamozřejmosti kladení si otázky po smyslu existence výtvarného díla v moderní společnosti, v níž se dílo ocitá tváří v tvář různým výzvám a očekáváním – ekonomickým, politickým i nacionálním. Knihu lze číst i jako obranu duchovních hodnot vůči materiálně založené společnosti, zrelativizování smyslu múzické a intelektuální aktivity a tvůrčího přístupu k umění i životu samému; jako svého druhu obhajobu uměleckého díla, jeho statusu vůči konkurenčním hodnotám a relativizujícím kritériím, jež přináší zejména naše současnost.

2010

Název publikace
Pařížský fragment kroniky tzv. Dalimila a jeho iluminátorská výzdoba
Autoři
Pavol Černý
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2010
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
216
ISBN
978-80-244-2424-8
Anotace

V zasvěcené analýze iluminátorské výzdoby Pařížského fragmentu kroniky tzv. Dalimila navazuje autor kriticky na starší poznatky objevitele rukopisu F. Avrila, jakož i našich badatelů, kteří přispěli k objasnění lingvistických a historických okolností vzniku kodexu. Autor výstižně rozpoznává tradiční i netradiční významotvorné aspekty iluminační výzdoby ve vztahu k domácí historické tematice textu kroniky.


Název publikace
Malířství 17. století na Moravě
Autoři
Milan Togner
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2010
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
192
ISBN
978-80-244-2479-8
Anotace

Další publikace z ediční řady Memoria artis je primárně věnována vývoji malířské tvorby na historickém území Moravy, jen okrajově si všímá situace ve Slezsku. Popis vývoje malby během 'neklidného' a 'krátkého' 17. století naráží na řadu problémů, z nichž nejvýraznějším je značná ztráta autentického materiálu, obraz skutečného stavu je tedy složen z fragmentů. Přesto můžeme 17. století bez nadsázky označit jako zlatý věk malby – malířského umění. je to doba prosazení nového slohu, baroka, které dosud netušeným způsobem rozšířilo a prohloubilo výrazové schopnosti umělecké tvorby.


Název publikace
Josef Vydra (1884-1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století
Autoři
Alena Kavčáková, Hana Myslivečková (eds.)
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2010
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
240
ISBN
978-80-244-2586-3
Anotace

Do obsahové stránky a členění knihy se částečně promítá návaznost na sympózium Pedagog a umění, uspořádané k poctě Vydrovy osobnosti v listopadu 2009 v Uměleckém centru UP v Olomouci (spoluprací Katedry výt. výchovy PF a Kat. dějin umění FF UP). První ze tří částí publ. přináší nejen biografii J. Vydry, nástin a zhodnocení jeho profesní kariéry, ale i nejobsáhlejší a nejpřesnější soupis jeho bibliografie. Druhá část publikace sleduje především historii výtvarného oboru na UP a kontinuitu jeho vývoje.


Název publikace
Mezi Římem a střední Moravou. Barokní Skicář Dionýsia Strausse (1660–1720)
Autoři
Milan Togner, Jana Zapletalová
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2010
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
171
ISBN
978-80-244-2380-7
Anotace

Pozoruhodné album kreseb, grafických listů a rukopisných textů, tradičně označované jako Marat Icones a uložené v knihovním fondu Arcibiskupského zámku v Kroměříži, přitahuje pozornost badatelů již více než sto let. Zvláště zvýšený zájem posledních let vyústil do přítomného vydání alba Marat Icones v plné šíři, s detailním souborem nejen textové části, ale s vyhodnocením všech kreseb a grafických listů, které album obsahuje.


Název publikace
SIAL
Autoři
Miroslav Masák, Rostislav Švácha, Pavel Zatloukal, Jakub Potůček
Místo vydání
Řevnice
Rok vydání
2010
Nakladatel
Arbor vitae
Počet stran
284
ISBN
978-80-87-164-41-9
Anotace

Sdružení inženýrů a architektů v Liberci (SIAL) se zapsalo do dějin české architektury 20. století kapitolou stejně významnou jako tvorba Jana Kotěry nebo práce českých kubistů a funkcionalistů. V létě roku 1968 je založil autor slavné věže na Ještědu Karel Hubáček spolu s Miroslavem Masákem a Otakarem Binarem. Brzy poté se k němu připojili nejnadanější absolventi pražských architektonických škol seskupení do Školky SIAL. Vzdor těžkým politickým podmínkám se SIAL dokázal prosadit doma i na západní architektonické scéně. Prestižní zahraniční časopisy mu věnovaly více pozornosti než jakémukoli jinému projevu moderní české architektury. Tato kniha se poprvé pokouší uchopit tvorbu libereckého sdružení v plné šíři. Její 24 členný autorský tým se při své práci opřel o archivní dokumenty i o zprávy v dobovém tisku. Po syntetizujících kapitolách o produkci SIALu v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech následují rozbory pětadvaceti nejdůležitějších projektů a staveb a medailony patnácti nejpřednějších architektů SIALu, vše provázené téměř pěti stovkami reprodukcí.


Název publikace
Rupert Kytka
Autoři
Lukáš Bártl
Místo vydání
Řevnice
Rok vydání
2010
Nakladatel
Arbor vitae
Počet stran
84
ISBN
978-80-87164-62-4
Anotace

Dosud málo známý a nezaslouženě zapomenutý výtvarný fotograf Rupert Kytka (1910–1993) patří do generace umělců spjatých s meziválečným amatérským hnutím. Nejvýznamnější práce ovšem vytvořil až v šedesátých letech jako zakládající člen olomoucké skupiny DOFO, prvního poválečného československého fotografického sdružení (vzniklo roku 1959), k jejímuž věhlasu přispěli později například Ivo Přeček a Vilém Reichmann. Z této doby vynikají zejména Kytkovy snímky v duchu poezie všedního dne (se styčnými plochami s tradicí surrealismu a imaginativního umění) a fotografie blížící se svým výrazem umění op-artu či informelu (mj. skleněné struktury). K jeho vrcholným snímkům patří zátiší v exteriéru i interiéru, často citlivě zobrazující odhozené a různě destruované předměty. Fotografickou dráhu pak Rupert Kytka zakončil výjimečným souborem Dobrá země (1969–1979), kdy zejména v detailech opět prokázal schopnost mistrovsky rytmizovat námět. Zhodnotil tak zároveň celoživotní zájem o fotografii horské krajiny. Reprezentativní výběr (téměř padesát kvalitních reprodukcí) z Kytkova neokázalého, ale dnes již klasického díla je uveden průkopnickou studií Lukáše Bártla a uzavřen soupisem výstav umělce.


Název publikace
Josef Vinecký (1882-1949)
Autoři
Alena Kavčáková
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2010
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
360
ISBN
978-80-244-2092-9
Anotace

Publikace je věnována rekonstrukci biografie, komplexní dokumentaci a uměleckohistorickému zhodnocení díla avantgardního umělce české národnosti, jehož tvorba se rozvíjela v letech 1900-1937 v Německu a pak v bývalém Československu, kam se umělec musel vrátit pod tlakem předválečných společenskopolitických událostí. Je věnována dílu, které bylo neseno vnitřní vývojovou logikou a přispělo k vývoji evropského avantgardního sochařství, designu a výtvarné pedagogiky první poloviny 20. století.

2008

Název publikace
Čechy a Španělsko ve středověku
Autoři
Pavel Štěpánek
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2008
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
308
ISBN
978-80-244-2084-4
Anotace

Monografie pojednává o česko-španělských historických, kulturních a náboženských vztazích ve středověku. První stať pojednává o španělském židovském kupci Ibrahímu ibn Jakubovi, od něhož se dochoval nejstarší popis Prahy. Zabývá se zde politickými a kulturními aspekty jeho cesty. Druhá kapitola je věnována Orosii, málo známé světici z rodu Přemyslovců, provdané do Španělska. Z celkového rámce se pak vymyká poslední kapitola: Tři ukázky španělské středověké malby v NG v Praze.


Název publikace
Andrea Lanzani (1641–1712)
Autoři
Jana Zapletalová
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2008
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
256
ISBN
978-80-244-2006-6
Anotace

První publikace z nové ediční řady Katedry dějin umění FF UP Memoria artis podává podrobný přehled díla italského malíře Andrey Lanzaniho. Lanzani vzbuzoval v minulosti velký zájem mezi historiky a odbornou veřejností svým uměleckým projevem i životními osudy. Stal se jednou z nejvýraznějších osobností posledních desetiletí 17. století v okruhu milánských malířů, je řazen k hlavním představitelům pozdního baroka v Lombardii.


Název publikace
Barokní malířství v Olomouci
Autoři
Milan Togner
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2008
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
184
ISBN
978-80-244-1952
Anotace

Monografie je prvním souborným zpracováním dějin olomouckého barokního malířství. Práce je členěna do 9 kapitol zahrnujících jak svobodné malíře ve službách olomouckých biskupů, tak i malíře olomouckého malířského cechu. Významná pozornost je věnována i baroknímu sběratelství v Olomouci a zdejší barokní grafické produkci. Důraz je položen na zakladatelskou osobnost Martina Lublinského.


Název publikace
Řeč vláken
Autoři
Pavel Šopák
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2008
Nakladatel
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Počet stran
104
ISBN
978-80-7101-078-4
Anotace

Publikace přináší nový pohled na počátky tvorby Moravské gobelínové manufaktury, v němž se odráží doba, trendy a kulturní styky počátku 20. století. Jména architektů a výtvarníků, kteří s MGM spolupracovali, jako například Jan Kotěra, Dušan Jurkovič či Hanuš Schweiger, napovídají, že zde nejde pouze o historii ojedinělé gobelínky, ale že se jedná o obohacující příspěvek ke kapitolám o českém textilním umění v letech 1898—1938.

2005

Název publikace
Josef Winterhalder st.
Autoři
Martin Pavlíček
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2005
Nakladatel
Barrister & Principal
Počet stran
221
ISBN
80-7364-020-1
Anotace

Josef Winterhalder st. (1702–1769) patří k nejvýznamnějším osobnostem barokního sochařství na Moravě. Jeho sochařské a kreslířské dílo se vyznačuje nebývalou pestrostí forem a vysokou kvalitou, v sochařově tvorbě se mísí progresivní neoklasicistní tendence s krajně expresivním kubizujícím stylem, který představoval druhou významnou linii pozdně barokního sochařství ve střední Evropě. Hraniční postavení Winterhalderova díla podtrhuje i rozdílná myšlenková orientace objednavatelů jeho děl, když pracoval zároveň pro konzervativní i liberální objednavatele z řad církevních řádů. Jak vážně a zodpovědně prožíval práci na každém uměleckém díle, dokazuje i množství mimořádně kvalitních kreseb. Winterhalder byl typem univerzálního umělce, neboť se vedle sochařských prací věnoval také malbě a v některých případech byl inventorem originálních ikonografických koncepcí svých děl. Nesporný byl i jeho význam coby učitele několika sochařů a malířů poslední barokní generace. Kniha je určena jak historikům umění, tak širší veřejnosti se zájmem o období baroka a křesťanskou ikonografii.

2004

Název publikace
Česká architektura a její přísnost
Autoři
Rostislav Švácha
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2004
Nakladatel
Prostor
Počet stran
304
ISBN
80-903257-3-4
Anotace

Netradičně koncipovaná kniha je pokusem o vysvětlení, co je a jaká je soudobá česká architektura a snahou o nalezení převládající vývojové tendence oboru. Autorův přístup vychází z přesvědčení, že během 20. století byla česká architektura zásadně ovlivněna ideovým konstruktem, který autor nazývá českou přísností, fenoménem, který soudobou architekturu nejzřetelněji definuje. Úvodní kapitola knihy se zabývá vznikem a formováním fenoménu přísnosti a jeho působením. Druhá kapitola se věnuje vývoji oboru a zásadním změnám, ke kterým došlo po roce 1989. Jádrem knihy jsou pak populárně koncipované komentáře k 50 vybraným a chronologicky řazeným stavbám našich (a v několika případech i zahraničních) autorů na území ČR realizovaných po roce 1989. Stavby byly vybrány nejen na základě architektonických kvalit, ale také podle jejich významu kulturního a politického. Vzhledem k záměru autora i vydavatele o popularizaci architektury jako nedílné součásti života společnosti jsou komentáře postaveny také na vyjádření autorů objektů, jejich kritiků i na názorech uživatelů a investorů. Poslední kapitolou knihy je stručná faktografie. Faktu, že byl tento retrospektivní titul vydán souběžně v angličtině, a to při příležitosti vstupu České republiky do EU, bylo podřízeno také grafické řešení publikace. Kniha se tak stává nejen netradičním dokumentem vývoje oboru, ale i pro laické čtenáře srozumitelně podaným přehledem kvalitní soudobé české architektonické tvorby.


Název publikace
Antonín Martin Lublinský 1636–1690
Autoři
Milan Togner
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2004
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
326
ISBN
80-244-0756-6
Anotace

Osobnost olomouckého malíře Antonína Martina Lublinského je dnes již definitivně spojena s počátky barokní výtvarné kultury na Moravě. Tato práce je pokusem o rekonstrukci životního příběhu umělce. V připojeném katalogu je snaha o podchycení celého dnes známého díla Lublinského ve všech jeho projevech.


Název publikace
Evangeliář zábrdovický a Svatovítská apokalypsa
Autoři
Pavol Černý
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2004
Nakladatel
Academia
Počet stran
378
ISBN
80-200-1035-1 grantová podpora
Anotace

Publikace zkoumá dva iluminované rukopisy z 11. století, které patří v českých sbírkách k nejcennějším. Zjišťuje jejich původ v Bavorsku, odkud se krátce po svém vzniku dostaly do přemyslovských Čech. Toto syntetické mezioborové dílo věnuje pozornost nejen uměnovědné problematice, ale i mnoha dalším otázkám, k jejichž zodpovězení bylo nutno uplatnit i metody textové kritiky, liturgie, paleografie, kodikologie, numismatiky či vexikologie. Představuje první monografii věnovanou zmíněným rukopisům.